• برگزاری دوره های میکرو ، منوط به حد نصاب رسیدن تعداد دانش پژوهان است که برای هر کلاس حداقل۱۰ نفر میباشد .
  • اساتید دوره های میکرو کنترلر شامل اساتید دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی هستند که سابقه تدریس شان در این حوزه بیش از ۷ سال است .
  • مزیت برگزاری دوره های میکروکنترلر در این مجموعه ، عملیاتی بودن کلاسها و اجرای کارگاهی دوره میباشد تا تاثیرگذاری دوره بر دانش پژوه به حداکثر برسد

آموزش میکروکنترلرهای ARM,AVR

 

 

۰۲