الکترونیک عمومی شامل معرفی مباحث زیر است :

– جریان

– انواع تعریف ها

– نمودار های ac و dc

– نمودارهای جریان نمایی و میرایی

– نمودارهای فاز و غیر هم فاز

– خازن

– نماد خازن در مدار

– انواع خازن

– نمودار های سری و موازی

– رسم خازن موازی

– انواع سلف

– مقاومت ظاهری سلف

– توان  و انواع ان

– مثال شکلی توان

– رسم مثلث توان

– مدار های RL سری

– فرمول توان برای RL سری

– مدار های RL موازی

– مدار RC سری

– مدار RC موازی

– فرمول های فیزور در حوزه فرکانس

– فیلتر ها (صافی)

– فیلتر میان گذر و نمودار آن

– نیم رسانا

– شکل نیم رسانا نوع N

– نیم رسانا نوع P

– پیش ولت دادن دیود

– پیش ولت موافق

– انواع دیود

۰۲